fbpx

Polityka prywatności

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wierzbicki Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 2, 00-105 Warszawa (dalej jako: „Wierzbicki DRIS”);
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celach marketingowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane, natomiast mogą być przekazywane Kancelarii KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k., KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp. k. współpracującym z kancelarią;
 • Przekazanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w szczególności nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ani z umowy;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Wierzbicki Dris przez okres 3 lat od momentu ich przekazania Wierzbicki DRIS;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu,  które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

 

Przysługuje Pani/Panu: 

 • Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: „RODO”); 
 • Prawo żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO; 
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Wierzbicki DRIS w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

 

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Wierzbicki DRIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa (Wierzbicki DRIS) lub drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]

Call Now Button