fbpx

Ochrona prywatności

Wierzbicki Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów jest Wierzbicki Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyprów 1/11, 02-654 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000887987, NIP 5213922536, REGON: 388407815, wysokość kapitału zakładowego wynosi 5000,00 złotych. (dalej „Administrator”). W zakresie, w jakim Administrator przetwarza takie dane osobowe w celach o których mowa poniżej, staje się z mocy prawa ich administratorem.

Administrator chroni dane osobowe zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Dane kontaktowe: 

Adres do korespondencji:
Wierzbicki Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy  sp. z o.o.
Ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa
e-mail:  [email protected]
telefon: + 48 22 378 26 14;

Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane w następujących celach:

 • wykonania usługi prawnej,
 • informowania o wydarzeniach, których jest organizatorem lub w których uczestniczymy, 
 • rekrutacji i zatrudnienia,
 • marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w celu weryfikacji zgłoszenia wierzytelności, sporządzenia listy wierzytelności, sporządzenia planu podziału, archiwizacyjnym.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, oraz PESEL, NIP i REGON w prowadzonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, 
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od kancelarii informacji o charakterze marketingowym.

Ograniczenie udostępniania informacji 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa powyżej dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych, w tym w szczególności, upoważnionym przez Administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i  podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Okresy przechowywania danych

Administrator przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją celów przetwarzania danych osobowych lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Prawo do wniesienia skargi 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Call Now Button