fbpx

Wniosek o upadłość konsumencką – jak wypełnić?

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej należy sporządzić, a w zasadzie wypełnić na urzędowym formularzu. Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości składanego na formularzu znajdziesz tutaj.

Ważne jest, aby osoba fizyczna nie mająca wykształcenia prawniczego była w stanie samodzielnie poprawnie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. W tym celu opracowany został wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości, którego poprawne wypełnienie będzie oznaczało, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalne przewidziane w ustawie Prawo Upadłościowe dla wniosku o ogłoszenie upadłości.

Na wstępie, należy podkreślić, iż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej ALE od 24 marca 2020 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże jej postępowanie upadłościowe nie będzie mogło toczyć się w trybie uproszczonym.

Oto kilka istotnych kwestii dotyczących zmian przepisów od 1 grudnia 2021 r.:

 • postępowania upadłościowe rozpoznawane po 1 grudnia 2021 r. prowadzone są w formie elektronicznej.
 • pisma wnoszone w postępowaniu upadłościowym są za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. w postaci elektronicznej.
 • wniosek o upadłość konsumencką powinien zostać złożony za pomocą sieci teleinformatycznej – Krajowego Rejestru Zadłużonych (dalej jako: „KRZ”).

Ważne jest to iż, wniosek o ogłoszenie upadłości złożony inaczej niż za pomocą systemu KRZ nie wywoła skutku prawnego, tj. nie zostanie przez sąd rozpoznany i nie zostanie ogłoszona upadłość dłużnika, CHYBA ŻE składa go dłużnik osobiście, we własnym imieniu, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tj. w postępowaniu konsumenckim.

Praktyczne wskazówki do wniosku o upadłość konsumencką składanego w wersji tradycyjnej, tj. poza system KRZ:

 • Wniosek o upadłość konsumencką zawsze składa się do właściwego sądu rejonowego. Właściwy będzie sąd rejonowy dla naszego miejsca zamieszkania, który w zakresie swojej właściwości jest odpowiedni do rozpoznawania spraw upadłościowych. Nie będzie to zatem dowolnie wybrany sąd rejonowy (najbliższy miejsca zamieszkania). Przez złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości warto sprawdzić na stronie internetowej sądu rejonowego i upewnić się, że jest on właściwy do rozpatrzenia naszego wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • Adresatem wniosku o upadłość konsumencką zawsze jest sąd. Wniosek złożyć osobiście w biurze podawczym sądu albo można nadać pocztą,
 • Wysyłając wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej do sądu należy załączyć również jego odpis i odpisy załączników,
 • Do wniosku należy załączyć również potwierdzenie opłaty w wysokości 30 zł – numer konta do uiszczenia opłaty sądowej od wniosku można znaleźć na stronie internetowej sądu rejonowego, który jest właściwy do rozpatrzenia takiego wniosku.
 • Jeżeli dłużnik przewiduje, że przed ogłoszeniem upadłości możesz zmienić miejsce zamieszkania, to warto o tym poinformować sąd. Można to uczynić albo pisząca o tym we wniosku, np. w uzasadnieniu wniosku albo przez podanie adres do korespondencji. Jakie to ma znaczenie? Otóż, gdyby się okazało, że wniosek o upadłość konsumencką ma braki formalne, czyli coś nie zostało napisane albo zostało to zrobione w niewłaściwy sposób, sąd wzywa dłużnika do uzupełniania wniosku a wezwanie skieruje na adres wskazany przez niego. Jeżeli braki te nie zostaną uzupełnione, czy to z powodu niedoręczenia wezwania czy to z powodu upływu terminu do ich uzupełnienia, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie zwrócony.
 • Wzór formularza wniosku o upadłość konsumencką może być wypełniony czytelnym pismem odręcznym. Lepiej jednak skorzystać z komputera. To znacznie przyspieszy uzupełnianie wniosku i zmniejszy ryzyko jego nieczytelności.

 

Praktyczne wskazówki do wniosku o ogłoszenie upadłości składanego elektronicznie:

 • System teleinformatyczny, w którym składamy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych. W pierwszej kolejności Wnioskodawca – dłużnik musi utworzyć konto w systemie KRZ. Następnie, aby wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik musi się zalogować, wypełnić wniosek i dodać załączniki.
 • Po wypełnieniu formularza zamieszonego w systemie KRZ – wniosku, jak i załączeniu do wniosku o upadłość konsumencką załączników wymagane jest złożenie podpisu elektronicznego. Tym samym, wniosek o upadłość konsumencką można podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego EPUAP lub podpisu elektronicznego wygenerowanego przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych.
 • WAŻNE – w sytuacji gdy, do wniosku o upadłość konsumencką zostaną załączone elektroniczne kopie dokumentów, to dłużnik zobowiązany jest dostarczyć do sądu wskazane dokumenty w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem. Termin na dokonanie ww. czynności to 3 dni od dnia złożenia pisma elektronicznie.

Co należy wskazać we wniosku, tj. warunki formalne wniosku o upadłość konsumencką:  

 • imię i nazwisko dłużnika, jego miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL – jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – należy podać inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
 • NIP dłużnika –  jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika – należy wskazać dokładny adres,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek o upadłość konsumencką oraz ich uprawdopodobnienie – w tym miejscu należy wskazać te okoliczności, które przemawiają za ogłoszeniem upadłości. Przede wszystkim należy opisać jakie ma się długi i jak one powstały oraz że dłużnik nie ma możliwości ich spłaty (przyjmuje się, że niewypłacalność występuje jeżeli od ponad 3 miesięcy nie możesz spłacać swoich zobowiązań, przykładowo jeśli od 3 miesięcy brakuje ci środków na opłacenie rachunków za media czy opłacenie czynszu za mieszkanie). Warto szczegółowo opisać przyczyny niespłacania długów, w tym okoliczności, które wykluczają celowe działanie nakierowane na doprowadzenie do niewypłacalności, oraz ewentualne rażące niedbalstwo. Innymi słowy, należy wyjaśnić, że jest się rzetelnym dłużnikiem. Oznacza to, iż zaciągając zobowiązania dłużnik miał możliwość i zamiar ich spłaty oraz mając taką możliwość, podejmował próby spłacania. Jeśli na powstanie stanu niewypłacalności mają wpływ nadzwyczajne zdarzenia, np. choroba, utrata pracy czy śmierć bliskiej osoby lub po prostu niepowodzenie w prowadzeniu działalności gospodarczej należy o tym wspomnieć. Warto zgromadzić możliwie najszerszą dokumentację opisującą zaistniałą sytuację życiową. Takie dokumenty należy załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości lub przekazać syndykowi na późniejszym etapie postępowania upadłościowego,
 • wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników – wykaz majątku powinien być kompletny oraz aktualny. Należy w nim uwzględnić między innymi: nieruchomości, samochody i inne pojazdy, udziały oraz akcje w spółkach, biżuterię, oraz sprzęt elektroniczny. Oczywiście wycena ma być szacunkowa, co oznacza, że może ona być określona przez samego dłużnika według jego wiedzy. Nie jest wymagane, aby dłużnik zlecał wykonanie wycen poszczególnych składników majątku. UWAGA: jeżeli po ogłoszeniu upadłości okaże się, że dłużnik posiada również inny majątek niż ten wykazany we wniosku, wówczas postępowanie może być umorzone, Dodatkowo należy odpowiedzieć, czy zostało ustanowione zabezpieczenie na danym składniku majątkowym, datę takiego zabezpieczenia (jeśli miało ono miejsce). Jeśli dłużnik nie posiada dokumentacji dotyczącej danych składników majątkowych, możesz skorzystać z danych zawartych w publicznych rejestrach (przykładowo w przypadku nieruchomości należy wskazać jej numer księgi wieczystej, warto także załączyć wydruk księgi jako załącznik do wniosku). Wycena powinna być rynkowa, to jest odpowiadająca na przykład cenom tego rodzaju rzeczy na sprzedażowych platformach internetowych,
 • Ponadto, w części wniosku dotyczącej majątku dłużnika należy wskazać na należności względem innych osób – są to wierzytelności, które dłużnik posiada względem innych osób, np. z racji iż pożyczył komuś pieniądze (przykładowo pożyczałeś komuś 5 tysięcy złotych i otrzymałeś zwrot tylko 3 tysięcy. Niezależnie czy termin na oddanie pozostałych 2 tysięcy już upłynął czy jeszcze nie, należy umieścić ta kwotę we wniosku jako należność względem innych osób),
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty – w spisie wierzycieli należy wskazać wszystkie podmioty wobec, których istnieje zadłużenie. Będą to przede wszystkim banki oraz inne instytucje finansowe u których zostały zaciągnięte pożyczki lub kredyty. Oprócz nazwy/imienia i nazwiska wierzyciela należy też wskazać jego adres, kwotę oraz termin zapłaty zobowiązania (tj. najczęściej termin spłaty wskazany w umowie lub termin wypowiedzenia umowy). Nie należy więc wyrzucać umów dotyczących pożyczek lub kredytów, których jeszcze nie spłacono, wezwań do zapłaty, czy też korespondencji, którą przyszła z sądu lub od komornika. Wszystkie te dokumenty mogą okazać się niezwykle użyteczne na etapie wypełniania wniosku, szczególnie, gdy ma się wielu wierzycieli. Brak dokumentacji np. kredytowej nie zwalnia dłużnika z obowiązku wskazania danego wierzyciela we wniosku lub ujawnienia go później w toku postępowania upadłościowego,
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem w jakim zakresie dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności – wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania. Przykładowo, jeżeli dłużnik zaciągnął pożyczkę o wartości 10 tys. zł., zaś następnie przekazał w rozliczeniu samochód o wartości 3 tys. zł, przy czym pożyczkodawca w dalszym ciągu żąda 9 tys. zł wskazując, iż pojazd był wart 1 tys. zł, wówczas dłużnik powinien wskazać, iż wierzytelność wynosi 9 tys. zł, zaś kwestionuje ją w zakresie 2 tys. zł,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia – typowymi zabezpieczeniami jakie mogą ciążyć na majątku są hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy,
 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach, które dłużnik ponosił na utrzymanie swoje oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku warto dołączyć kopię umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej albo odcinek wypłaty ostatniej renty/emerytury, a także rachunków za opłaty – będzie to stanowiło uprawdopodobnienie informacji zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości w zakresie tych wydatków/przychodów,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Należy pamiętać, aby przed wysłaniem wniosek o upadłość konsumencką podpisać.

Warto również zamieścić we wniosku numer telefonu czy adres poczty elektronicznej – pozwoli to wyznaczonemu przez sąd syndykowi na szybsze nawiązanie kontaktu z osobą niewypłacalną.

Jeżeli, któreś z pól we wniosku nas nie dotyczy warto je przekreślić.

Jeśli jakieś pole zostanie niewypełnione albo wypełnione błędnie  sąd na etapie rozpoznawania wniosku dopyta o daną kwestię lub wezwie do uzupełnienia braków.

Pragniemy przypomnieć, iż samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a nawet jego uwzględnienie przez sąd (czyli ogłoszenie upadłości dłużnika) nie oznacza oddłużenia. To dopiero początek drogi do uwolnienia się od długów, dlatego niezwykle ważne jest to, jak dłużnik ją rozpocznie.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Pamiętaj! Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości składanego na formularzu znajdziesz  tutaj.

Masz pytania? Napisz do nas – [email protected]

 

Call Now Button