fbpx

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

O rodzajach postępowania restrukturyzacyjnego pisaliśmy tutaj. W niniejszym wpisie poruszymy kwestię legitymacji do złożenia wniosku, jego formy i jego elementów koniecznych.

Kto może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ?

Oczywiście wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może złożyć dłużnik i w zasadzie tylko dłużnik poza jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest postępowanie sanacyjne, które może być zainicjonowane również przez:

 • wierzyciela osobistego – w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej
 • kurator ustanowiony dla osoby prawnej nieposiadającej organów

Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

W zasadzie jedynym wspólnym elementem, który musi zawierać wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów  lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jest oznaczenie dłużnika. Czyli wskazanie:

 • imienia i nazwisko dłużnika, numer PESEL, miejsca zamieszkania, adresu,
 • nazwy dłużnika, numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, siedziby, imion i nazwisk reprezentantów (w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni), a w przypadku spółki osobowej także – imion i nazwisk oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, NIP
 • ewentualnie inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację

Pozostałe elementy wniosku mogą już być różne ze względu na rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego.

Wniosek o zatwierdzenie układu powinien dodatkowo zawierać:

 • propozycje układowe
 • wynik głosowania – należy tu wskazać liczbę wierzycieli i sumę wierzytelności uprawniającej do głosowania, liczbę wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem, jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy – również liczbę wierzycieli i sumy wierzytelności poszczególnych grup oraz liczbę wierzycieli i sumy wierzytelności przypadających wierzycielom głosującym za układem w każdej grupie
 • do wniosku należy załączyć:
 • zebrane przez dłużnika karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i pełnomocnictwami koniecznymi dla wykazania uprawnienia do oddania głosu oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wyłączająca prawo głosu. Karty i załączniki do niej powinny być uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę układu,
 • w przypadku, gdy niektórzy z wierzycieli nie oddali głosu, konieczne jest załączenie dowodu wysłania tym wierzycielom kart na adres wskazany w rejestrze – jeżeli wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na adres wierzyciela znany dłużnikowi. Konieczne jest również wykazanie, że karty zostały wysłane co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu,
 • sprawozdanie nadzorcy układu.

Elementy wspólne dla wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, o otwarcie postępowania sanacyjnego to : 

 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika
 • wykaz wierzycieli (należy wskazać imię i nazwisko, nazwę, miejsce zamieszkania / siedziby, adres, wysokość wierzytelności, termin zapłaty, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może być objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu)
 • suma wierzytelności (należy wyszczególnić sumę wierzytelności: objętej układem z mocy prawa oraz która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela)
 • wykaz wierzytelności spornych (należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela, miejsca zamieszkania albo siedziby, adres i wysokości żądanej przez wierzyciela wierzytelności, termin zapłaty oraz zwięzłe wskazanie podstawy sporu)
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny.

Wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego i postępowania sanacyjnego powinny dodatkowo zawierać:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
 • bilans sporządzony przez dłużnika na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku
 • informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 • dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
 • dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
 • sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Wspólnymi elementami wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego i postępowania układowego są:

 • propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym (konieczne jest załączenie odpisów propozycji układowych w liczbie koniecznej dla doręczenia wszystkim wierzycielom)
 • sumę wierzytelności spornych

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien dodatkowo zawierać:

 • wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań
 • uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, składany przez wierzyciela, jest mniej szczegółowy i nie zawiera: wstępnego planu restrukturyzacyjnego, uprawdopodobnienia zdolności dłużnika do zaspakajania kosztów i zobowiązań, wykazu wierzycieli, sumy wierzytelności, wykazu wierzytelności spornych, informacji czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny.

Do każdego z wniosków bez względu na rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 1 000 zł.

Sąd restrukturyzacyjny

Wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Sądem tym jest sąd gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button