fbpx

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Już za dwa miesiące ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zacznijmy jednak od podstaw i wyjaśnimy co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, w jakim celu został stworzony, jakie informacje będą w nim ujawniane w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  

Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych ? 

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nic innego jak system teleinformatyczny, którego celem jest między innymi przyśpieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności. 

Jakie informacje będą ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawnianie informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną a wobec których:

  • są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, 
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia niektórych funkcji. 

W Krajowym Rejestrze zadłużonych znajdą się również informacje o wspólnikach spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki wobec braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów lub obciążenia tego majątku. 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wymienia jeszcze jedną grupę podmiotów, której dane będą ujawnione. Są to osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną a wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia jego bezskuteczności. Ujawnione będą również dane osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 

Kto ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ? 

Co do zasady każdy, każdy kto ma dostęp do Internetu. Ustawa wprowadza zasadę jawności Rejestru, co ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dodatkowo, zasada jawności ma zapewnić wierzycielom bieżący dostęp do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych i usprawnić nadzór wierzycieli wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą, syndykiem. 

Jaki zakres danych o postępowaniach restrukturyzacyjnych i postepowaniu upadłościowym będzie ujawniony w Rejestrze? 

W uzasadnieniu ustawy[1]Druk nr 1016 dostępny na https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1016, czytamy, że celem ustawodawcy jest ujawnienie w Rejestrze szerokiego zakresu danych dotyczących toczących się postępowań w celu zwiększenia transparentności tych postępowań. Dlatego w Rejestrze znajdą się takie informacje jak złożenie przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego. W Rejestrze będzie również informacja o losach takiego wniosku, tj. czy został prawomocnie oddalony, odrzucony, zwrócony, czy postępowanie w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku zostało umorzone. W przypadku wniosku restrukturyzacyjnego, zawarta będzie również informację o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania. 

Dalej, w Rejestrze będą również ujawniane informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz co ważniejsze informacje o zakresie i sposobie wykonywania zarządu. 

Ponieważ celem Krajowego Rejestru Zadłużeń jest przyśpieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności, Rejestr będzie spełniał funkcję dotychczasowego Monitora Sądowego i Gospodarczego, tj. dotychczasowe obwieszczenia np. o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności, o liście wierzytelności, spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych oraz zatwierdzeniu, sprostowaniach, uzupełnieniach i zmianach listy wierzytelności, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, będą ujawniane w Rejestrze. 

Rejestr umożliwi zapoznawanie się z danymi, których poznanie było możliwe tylko poprzez lekturę akt upadłościowych. Będą to na przykład: informacje o składzie i stanie masy upadłości.

Ujawnione będą również orzeczenia wydawane na końcowym etapie postępowań, tj. plan spłaty wierzycieli, umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, informację o wykonaniu układu, o uchyleniu i wygaśnięciu układu z mocy prawa, o zakończeniu i umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. 

Spektrum informacji jest więc bardzo szeroki, co pozwala na bieżąco nadzorowanie etapów postępowań. 

Jak długo informacje będą ujawniane w Rejestrze? 

Ustawa stanowi, że dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Od tej zasady, przewidziane są dwa wyjątki automatycznego usunięcie, tj. 

  • po 3 latach od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu lub od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, oraz  
  • po 10 latach od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. 

Dla spraw, których akta były prowadzone w formie papierowej, ustawodawca nie przewidział możliwości prowadzenia ich w systemie teleinformatycznym, jeżeli sprawy te zostały wszczęte i niezakończone lub zakończone przed wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze zadłużonych. 

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Masz pytania? Napisz do nas – [email protected]

 

 

References

References
1 Druk nr 1016 dostępny na https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1016
Call Now Button