fbpx

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Możliwa jest do przeprowadzenia w ramach: postępowania o zatwierdzenie układu, przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

Często spotykamy się również z restrukturyzacją finansową przedsiębiorstwa/ restrukturyzacją zobowiązań/restrukturyzacją zadłużenia. Jest to rozwiązanie, które ma na celu usunięcie problemów finansowych, w szczególności poprzez poprawę płynności przedsiębiorstwa, restrukturyzację zobowiązań i restrukturyzację zadłużania, w szczególności w wyniku ustalenia z wierzycielami nowej struktury finansowania, restrukturyzacji pożyczki oraz przykładowo restrukturyzacji kredytu.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r., która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. – prawo restrukturyzacyjne, wskazuje nam cztery rodzaje postępowań:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), nazywane również uproszczoną restrukturyzacją
 • Przyspieszone postępowanie układowe (PPU)
 • Postępowanie układowe (PU)
 • Postępowanie sanacyjne (PS)

Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone, jeśli nastąpi zawarcie układu, a następnie uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.

Wpływ COVID -19 na restrukturyzację

Ograniczenia nałożone na przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19  mogą bezpośrednio bądź pośrednio spowodować spadek przychodów, bądź niemożność wywiązania się z uprzednio zawartych umów, a więc spowodować stan niewypłacalności/zagrożenia niewypłacalnością. Dlatego też, na mocy Spec-ustaw z katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z pomocy państwa wyeliminowano podmioty w restrukturyzacji – zarówno otwarte postępowania jak i samo złożenie wniosku restrukturyzacyjnego (do czasu jego prawomocnego rozpoznania)  oraz sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego dodano do katalogu spraw pilnych.

Nadto, wydłużeniu uległ termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec podmiotu, którego niewypłacalność nastąpiła w czasie oraz z powodu COVID-19 (tarcza 2.0). Ma to przełożenie na kwestie związane ze złożeniem wniosku o restrukturyzację. Ma to również wpływ na możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie (co do zasady 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności, na mocy Spec-ustawy 30 dni od ustania stanu epidemii) w razie wykazania, że w tym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Nadmienić, należ, iż w związku z pandemią COVID, została do polskiego ustawodawstwa wprowadzona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o  dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tzw. Tarcza 4.0, (dalej „Ustawa Covidowa) która weszła w życie 24 czerwca 2020r. i która wprowadziła nowe pozasądowe postępowanie restrukturyzacyjne – uproszczone postepowanie o zatwierdzenie układu. (UPR).

Postępowanie miało tymczasowy charakter, gdyż stosowane było od 24 czerwca 2020 r. (data wejście w życie ustawy) do dnia 30 listopada 2021 r. Następnie część regulacji, która została wprowadzona w ramach UPR została wprowadzona w ramach nowelizacji z dnia 1 grudnia 2021 r. prawa restrukturyzacyjnego do obecnej procedury postępowania o zatwierdzenie układu. Często nazywanym również uproszczoną restrukturyzacją.

Wpływ uregulowań wprowadzonych z powodu pandemii COVID -19 jest znaczący na prawo restrukturyzacyjne, dlatego też kluczowe jest pytanie – kiedy przepisy covidowe przestaną obowiązywać?

 • 05.2022 r. Minister zdrowia ogłosił że z dniem 16.05.2022 r. stan epidemii zastąpiony zostanie stanem zagrożenia epidemicznego.
 • Niczego to jeszcze nie zmienia, ALE dłużnicy, którzy stali się niewypłacalni, a skorzystali z dobrodziejstwa art. 15zzra Ustawy Covidowej, muszą mieć się na baczności.
 • Gdy opisany powyżej przepis 15zzra Ustawy Covidowej straci moc obowiązującą ? Gdy w Polsce ustanie zarówno stan epidemii, jak i stan zagrożenia epidemicznego, wówczas bieg rozpoczną terminy na złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości.
 • Najprawdopodobniej niebawem dojdzie do zniesienia także stanu zagrożenia epidemicznego i wówczas bieg rozpoczną wszystkie 30-dniowe termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kiedy możliwa jest restrukturyzacja?

Odpowiedz brzmi, gdy dłużnik złoży wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Ale mamy też w tym zakresie wyjątki. Mianowicie, wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator, jak i wierzyciel osobisty.

Warunkiem materialnoprawnym zaistnienie przesłanek umożliwiających rozpoczęciu procesu restrukturyzacji jest zaistnienie stanu niewypłacalność  – w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe lub zagrożenie niewypłacalnością.

Niewypłacalność w restrukturyzacji?

Niewypłacalność to utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Tzn, że zachodzi wtedy, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.  

Również, dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą  osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania bez ograniczenia jest osoba fizyczna) jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Domniemanie niewypłacalności zachodzi również gdy, zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, w szczególności jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Jakie działania restrukturyzacyjne powinny zostać podjęte:

W procesie restrukturyzacji kluczowe jest, iż poza restrukturyzacją sądową dłużnik może podjąć również inne działania zmierzające do poprawy jego sytuacji finansowej, w szczególności:

 • Weryfikacja procesów biznesowych;
 • Weryfikacja procesów zarządczych;
 • Wdrożenie systemów analiz;
 • Reorganizacje przedsiębiorstwa, np. podział pracowników na zespoły;
 • Zmiany w strukturze zarządu, np. poprzez zmniejszenie zatrudnienia bądź wynagrodzeń, zmiana wewnętrznego podziału zadań oraz kompetencji w celu zwiększenia efektywności pracy,
 • Zaoferowanie nowych usług, podjęcie nowych działań w celu utrzymania klientów
 • Re-branding usług oraz produktów.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

W ramach przykładu może to być restrukturyzacja małych gospodarstw, restrukturyzacja firmy, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, restrukturyzacja spółki, restrukturyzacja gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja małych gospodarstw.

ALE niemożliwa jest restrukturyzacja następujących podmiot:

 • Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
 • banki krajowe;
 • BGK;
 • Oddziały banków zagranicznych;
 • SKOKi;
 • Firmy inwestycyjne;
 • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
 • fundusze inwestycyjne;
 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;
 • finansowe spółki holdingowe w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;
 • holdingi mieszane w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;
 • dominujące finansowe spółki holdingowe z państw członkowskich UE w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;
 • unijne dominujące finansowe spółki holdingowe w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;
 • dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej z państw członkowskich Unii europejskiej w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;
 • unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;

Dlatego też, w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, Kancelaria oferuje:

  • doradztwo prawne w zakresie wyboru jednego z postępowań restrukturyzacyjnych
  • doradztwo w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o restrukturyzację, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • doradztwo w zakresie właściwego terminu złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, uwzgledniającego minimalizację ryzyk karnych i cywilnych członków zarządu
  • wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • doradztwo  i opracowywanie planu restrukturyzacyjnego
  • przygotowywanie umów standstill
  • udział w negocjacjach z wierzycielami
  • reprezentowanie Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym na każdym jego etapie, tj. od rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego do jego prawomocnego zakończenia, w ramach których: przygotowujemy pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia, sprawujemy stały nadzór nad zgodnością działań organów postępowania restrukturyzacyjnego z przepisami prawa, reprezentujemy Klienta w posiedzeniach sądu, zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli
  • wsparcie w przygotowaniu uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
  • wierzycielom – oferujemy pomoc prawną w zabezpieczeniu
  • kompleksowe przeprowadzenie restrukturyzacji firm,
  • kompleksowe przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • kompleksowe przeprowadzenie restrukturyzacji spółek,
  • doradztwo prawne i wsparcie w restrukturyzacji gospodarstw rolnych i restrukturyzacji małych gospodarstw
Call Now Button