fbpx

Upadłość

Upadłość

ma na celu sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie w ten sposób uzyskanych środków pieniężnych na zaspokojenie wierzycieli. Z dniem ogłoszenia upadłości, majątek staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Powołanie syndyka nie zwalnia członków zarządu z dalszego udziału w postępowaniu upadłościowym. Na nich spoczywają obowiązki złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości w celu wyeliminowania ich odpowiedzialności majątkiem osobistym a także dalsza współpraca z syndykiem.

W ramach postępowania upadłościowego, oferujemy:

  • doradztwo prawne w zakresie zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • doradztwo w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz weryfikacja dokumentacji niezbędnej do wniosku,
  • wsparcie w przygotowaniu wniosku o przygotowaną likwidację tzw. pre-pack,
  • reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania upadłościowego w tym udział w posiedzeniach sądowych, radach wierzycieli, kontaktach z syndykiem, przygotowywanie pism procesowych,
  • doradztwo prawne w zakresie nadzoru nad zgodnością działań syndyka z przepisami prawa.
  • zawieranie układu w toku postępowania upadłościowego,
  • obronę dłużnika przed wnioskiem wierzyciela o ogłoszenie upadłości,
  • oddłużenie konsumentów oraz jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego,
  • doradztwo wierzycielom w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu do listy wierzytelności, zażaleń oraz innych pism. procesowych,
  • doradztwo prawne dla syndyków.
Call Now Button