fbpx

Nadzorca układu

Ostatnio pisaliśmy, że nadzorca układu wybierany jest przez dłużnika i jest to podmiot właściwy do postępowania o zatwierdzenie układu. Ponieważ postępowanie o zatwierdzenie układu jest najczęściej wybieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym ze względu na odformalizowanie, dziś opiszemy to co powinien wiedzieć każdy dłużnik przed podpisaniem umowy z nadzorca układu.

Umowa z nadzorcą układu

Nadzorcę układu wybiera dłużnik. Przy wyborze nadzorcy układu, dłużnik nie jest ograniczony ani przez wierzycieli ani przez sąd – jest to jego samodzielny i niezależny wybór. Najważniejsze jest to, że nadzorcą układu może być tylko doradca restrukturyzacyjny, więcej patrz tutaj.

Po wyborze, dłużnik podpisuje z doradcą restrukturyzacyjnym umowę. Umowa ma charter umowy zlecenia, na wykonanie czynności prawnych na rzecz dłużnika dotyczących wykonywania czynności nadzorcy układu. Ustawa wskazuje tylko, że obligatoryjnym elementem umowy jest wynagrodzenie nadzorcy układu. Co do zasady wysokość wynagrodzenia nadzorcy układu zależy od ustaleń stron. Zasada ta nie dotyczy mikroprzedsiębiorców.

Wynagrodzenie nadzorcy układu w przypadku mikroprzedsiębiorców.

W celu ochrony podmiotów o mniejszym zasobie finansowym, ustawodawca wskazał maksymalne stawki dla nadzorcy układu, gdy drugą strony umowy jest mikroprzedsiębiorca. Co do zasady, wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu a ponadto w przypadku gdy poziom zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza:

 • 100 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% zaspokojenia wierzycieli;
 • 500 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% zaspokojenia wierzycieli.

Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu, w przypadku:

 • prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo
 • prawomocnego umorzenia postępowania prowadzonego wobec mikroprzedsiębiorcy.

W tych przypadkach, wynagrodzenie nadzorcy układu nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Skutki zawarcia umowy z nadzorca układu

Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem.

Ograniczenie następuje dopiero po obwieszczeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym o ustaleniu dnia układowego. Więc: dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu, ale na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

Ograniczenie dłużnika w zarządzie majątkiem trwa do:

 • prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu,
 • zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu.

Ponadto, dłużnik ma obowiązek udzielania nadzorcy układu pełnych i zgodnych z prawdą informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zobowiązany jest również do udostępniania nadzorcy układu dokumentów, które dotyczą majątku i zobowiązań.

Informacji, które dłużnik zobowiązany jest udzielać nadzorcy układu, udziela pod rygorem odpowiedzialności karnej za dostarczanie nieprawdziwych informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz za zatajanie informacji mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, o czym nadzorca układu ma obowiązek pouczyć dłużnika.

Za prawdziwość informacji dostarczonych przez dłużnika nadzorcy układu, nadzorca układu nie ponosi odpowiedzialności. Oczywiście, nie zwalnia to nadzorcy układu z obowiązku rzetelnego weryfikowania przedstawionych informacji, w szczególności w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

Jakie czynności wykonuje nadzorca układu

W ramach sprawowanego nadzoru nadzorca układu:

 • może kontrolować czynności dłużnika dotyczące jego majątku, a także przedsiębiorstwo dłużnika, w tym sprawdzać, czy mienie dłużnika, które nie stanowi części przedsiębiorstwa, jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą,
 • sporządza wspólnie z dłużnikiem plan restrukturyzacyjny,
 • przygotuje wspólnie z dłużnikiem propozycje układowe,
 • sporządza spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych,
 • współpracuje z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli,
 • składa sprawozdania o możliwości wykonania układu.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button