fbpx
Ogłoszenie upadłości po śmierci dłużnika

Ogłoszenie upadłości po śmierci dłużnika

Ponieważ postępowania upadłościowe ma służyć zaspokojeniu wierzycieli i to w jak najwyższym stopniu, ustawodawca dopuszcza ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika przedsiębiorcy również po jego śmierci.

Śmierć dłużnika

Ustawodawca dopuszcza możliwość ogłoszenia upadłości w razie śmierci niewypłacalnego przedsiębiorcy pod pewnymi warunkami:

 • gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci,
 • a po upływie roku od śmierci dłużnika, tylko gdy ustanowiony został zarządu sukcesyjnego ale nie później niż przed dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

Powyższe zasady nie mają zastosowania wobec osób fizycznych – wspólników handlowych spółek osobowych, odpowiadających za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i partnerów spółki partnerskiej, ponieważ oni nie są przedsiębiorcami.

Podmioty biorące udział w postępowaniu

Ustawodawca dopuszcza do udziału następujące podmioty:

 • spadkobierca ale tylko którego prawa zostały stwierdzone prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
 • kurator spadku,
 • zarządca sukcesyjny o ile został ustanowiony zarząd sukcesyjny,
 • nabywca spadku, jeżeli zbycie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości.

Jeżeli w postępowaniu nie występuje ani spadkobiorca ani kurator spadku ani zarządca sukcesyjny to sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości ustanowi kuratora. Kurator ten działa do chwili zgłoszenia się jednego z ww. podmiotów. Może się zdarzyć, że potrzeba powołania lub zmiany kuratora wystąpi po ogłoszeniu upadłości orzeczenie. Wówczas postanowienie w tym przedmiocie wyda już sędzia-komisarz. Pamiętajmy wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy, o którym pisaliśmy tutaj.

Jeszcze istotna uwaga co do zarządu sukcesyjnego.  Zasadą jest, że zarząd sukcesyjny wygasa z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, nie mniej, ustawodawca osobie, która pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego przyznał prawo złożenia zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W przypadku prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dalszy zarząd na majątkiem będzie sprawowany przez zarządcę sukcesyjnego.

Skład masy upadłości

Do masy upadłości wchodzą:

 • aktywa spadku po zmarłym dłużniku,
 • aktywa nabyte w okresie zarządu sukcesyjnego, które weszły w skład przedsiębiorstwa w spadku o ile ustanowiony był zarząd sukcesyjny.

Bezskuteczność czynności prawnych

Podobnie jak w innych upadłościach, w przypadku ogłoszenia upadłości niewypłacalnego dłużnika po jego śmierci, stosujemy zasady dotyczące bezskuteczności czynności upadłego, z tym że przepisy  art. 127 – 130a p.u. stosuje się do czynności upadłego, które zostały dokonane na sześć miesięcy przed jego śmiercią. Ponadto należy pamiętać o regulacji szczególnej, zgodnie z która bezskuteczne wobec masy upadłości są:

 • ustanowienie wykonawcy testamentu, który w przypadku zakończenia postępowania przejmuje od syndyka pozostały majątek spadkowy i wykonuje dalej swoje obowiązki,
 • zapisy, czyli zobowiązanie spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby
 • polecenia, czyli zobowiązanie spadkobiercy lub zapisobiercy oznaczonego działania lub zaniechania, nieczyniące nikogo wierzycielem.

A co z niezaspokojonymi wierzytelnościami po zakończeniu postępowania upadłościowego ?

Skutki prawne związane z przyjęciem spadku powstają dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego. Dopiero zatem z chwilą uprawomocnienia się postanowienia kończącego postępowanie upadłościowe wierzyciele spadkodawcy mogą dochodzić swoich roszczeń od spadkobierców.

Przy czym, po zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy na jej poczet otrzymane przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko spadkobiercy.

Opisywane powyżej kwestie dotyczą ogłoszenia upadłości po śmierci niewypłacalnego przedsiębiorcy i zasad szczególne dotyczące tego postępowania. Natomiast w przypadku śmierci upadłego, tj. śmieci dłużnika już po ogłoszeniu upadłości:

udział w postępowaniu upadłościowym bierze spadkobierca a gdy jest nie znany albo nie wstąpił do postępowania, sędzia-komisarz na wniosek syndyka albo z urzędu ustanowi kuratora. Ustanowienie kuratora traci moc po wstąpieniu do postępowania spadkobiercy upadłego, który wykazał swoje prawa prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button