fbpx

Sąd upadłościowy co to jest

W postępowaniu upadłościowym możemy mieć do czynienia: z sądem upadłościowym lub po prostu z sądem. W postępowaniu tym biorą również udział: sędzia – komisarz, syndyk, zastępca syndyka oraz inni uczestnicy postępowania. Ponieważ wszystko zaczyna się od sądu upadłościowego, to i my w pierwszej kolejności wyjaśnimy jego specyfikę.

Jaki sąd jest właściwy do ogłoszenia upadłości

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, należy wiedzieć kilka istotnych kwestii, tj.:

  • wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu upadłościowego, którym jest sąd rejonowego – sąd gospodarczy. Sąd ten jest właściwy zawsze bez względu na wartość majątku dłużnika czy też wysokość jego zobowiązań. W postępowaniu upadłościowym nie mamy do czynienia z tzw. wartością przedmiotu sporu, z którą mamy do czynienia w przypadku procesu cywilnego,
  • sąd upadłościowy został powołany do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości – tak mówi ustawa. Po ogłoszeniu upadłości będziemy mieli do czynienia już np. z sądem lub sędzią – komisarzem. Może jednym się wyda to nie zrozumiałem po co ustawodawca „ wyodrębnia” i sąd upadłościowy i sąd, gdyż adres obu sądów będzie taki sam, ale w praktyce to wyodrębnienie ma kolosalne znacznie. O znaczeniu rozróżnienia z pewnością jeszcze kiedyś napiszemy, wróćmy jednak do sądu upadłościowego: zasadą jest, że sąd upadłościowy rozpoznaje sprawę o ogłoszenie upadłości w składzie trzech sędziów zawodowych.

Sąd upadłościowy właściwość

O właściwości miejscowej sądu upadłościowego decyduje tzw. główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.

Głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika

To nic innego jak miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. I to jest zasada, bo przecież nie każdy z podmiotów czy osoby fizyczne będą posiadały miejsce w którym regularnie zarządzają działalności, czy w ogóle podmiot na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości będzie jeszcze zarządzany.

Dlatego głównym ośrodkiem  podstawowej działalności dłużnika będzie:

  • miejsce siedziby – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli tzw. podmiotów gospodarczych,
  • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową,
  • miejsce zwykłego pobytu osoby fizycznej w przypadku każdej innej osoby fizycznej
  • miejsce zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika – jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności,
  • obszar w którym znajduje się majątek dłużnika – jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby.

Przekazanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Niejednokrotnie zdarza się w praktyce, że w toku postępowania o ogłoszenie upadłości okazuje się, że sąd upadłościowy, do którego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, jest niewłaściwy. W takim przypadku sprawa przekazywana jest do sądu właściwego. Na postanowienie o przekazaniu sprawy nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.

Przekazanie sprawy po ogłoszeniu upadłości ?

Od 01 grudnia 2021 r. po ogłoszeniu upadłości, przekazanie sprawy jest niedopuszczalne. Więc nawet gdyby syndyk ustalił, że miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużenia znajduje się w innym okręgu sądu niż sąd, który ogłosił upadłość, to i tak sprawa ta musi się dalej toczyć w sądzie, który wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości.

A propos zmian od 02 grudnia 2021 r. Składając wniosek za pośredniemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, system sam uzupełnia dane właściwego sądu upadłościowego po wpisaniu w formularzy siedziby lub miejsca prowadzenia działalności czy miejsca zamieszkania.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button