fbpx

Krajowy Rejestr Zadłużonych – portal sądowy cz. 2

O portalu Krajowym Rejestrze Sądowym, pisaliśmy tutaj. Poniżej przedstawiamy zakres danych, jakie będą ujawniane w Rejestrze oraz jak długo będą przechowywane.

Przede wszystkim Rejestr zawiera dane o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Dane te, to nie tylko imię i nazwisko / firma, miejsce zamieszkania / siedziba, PESEL, KRS, numer paszportu, NIP. Dane te, to przede wszystkim informacje:

 • o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego,
 • o złożeniu przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
 • o złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • o złożeniu przez dłużnika wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego.
 • o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku, a w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego – również informację o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania;
 • umorzeniu postępowania egzekucyjnego również przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu bezskuteczności,
 • o prowadzonej egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub egzekucji należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące
 • o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 p.u.
 • o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;

Powyżej przedstawiliśmy tylko część informacji, które są ujawniane w Rejestrze.

Jak długo dane są ujawnianie w Krajowym Rejestrze Długów.

Co do zasady, dane zawarte w Rejestrze nie mogą zostać usunięte, chyba że przepisy prawa stanowi inaczej. Okres, przez jaki dane są dostępne, zależy od konkretnego postępowania i przedmiotu danych. I tak, przewidziane są terminy liczone od :

1) termin 10 – letni:

 • dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej (dotyczy dłużników i wspólników)
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

2) termin  3- letni:

 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
 • od dnia upływu terminu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
 • od dnia następującego po upływie okresu zakazu prowadzenia dzielności gospodarczej i sprawowania funkcji w organach spółki (art. 373 ust. 1 p.u.) .

3) termin 7 letni:

 • liczony jest od dnia zamieszczenia danych osób / podmiotów wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne
 • od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego o świadczenia alimentacyjne lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Zmiana albo usuwanie danych ujawnionych w Rejestrze

Komornik, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, sąd, niezwłocznie zmieniają albo usuwają, z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze:

 • dane błędne,
 • gdy zobowiązanie wygasło,
 • gdy zapadło orzeczenie sądowe albo wydana została decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem, zaświadczeniem właściwego organu albo oświadczeniem wierzyciela.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button