fbpx
Krajowy Rejestr Zadłużonych – portal sądowy cz. 2

Krajowy Rejestr Zadłużonych – portal sądowy cz. 2

O portalu Krajowym Rejestrze Sądowym, pisaliśmy tutaj. Poniżej przedstawiamy zakres danych, jakie będą ujawniane w Rejestrze oraz jak długo będą przechowywane.

Przede wszystkim Rejestr zawiera dane o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Dane te, to nie tylko imię i nazwisko / firma, miejsce zamieszkania / siedziba, PESEL, KRS, numer paszportu, NIP. Dane te, to przede wszystkim informacje:

 • o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego,
 • o złożeniu przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
 • o złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • o złożeniu przez dłużnika wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego.
 • o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku, a w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego – również informację o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania;
 • umorzeniu postępowania egzekucyjnego również przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu bezskuteczności,
 • o prowadzonej egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub egzekucji należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące
 • o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 p.u.
 • o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;

Powyżej przedstawiliśmy tylko część informacji, które są ujawniane w Rejestrze.

Jak długo dane są ujawnianie w Krajowym Rejestrze Długów.

Co do zasady, dane zawarte w Rejestrze nie mogą zostać usunięte, chyba że przepisy prawa stanowi inaczej. Okres, przez jaki dane są dostępne, zależy od konkretnego postępowania i przedmiotu danych. I tak, przewidziane są terminy liczone od :

1) termin 10 – letni:

 • dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej (dotyczy dłużników i wspólników)
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

2) termin  3- letni:

 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu
 • od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
 • od dnia upływu terminu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
 • od dnia następującego po upływie okresu zakazu prowadzenia dzielności gospodarczej i sprawowania funkcji w organach spółki (art. 373 ust. 1 p.u.) .

3) termin 7 letni:

 • liczony jest od dnia zamieszczenia danych osób / podmiotów wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne
 • od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego o świadczenia alimentacyjne lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Zmiana albo usuwanie danych ujawnionych w Rejestrze

Komornik, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, sąd, niezwłocznie zmieniają albo usuwają, z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze:

 • dane błędne,
 • gdy zobowiązanie wygasło,
 • gdy zapadło orzeczenie sądowe albo wydana została decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem, zaświadczeniem właściwego organu albo oświadczeniem wierzyciela.

Call Now Button