fbpx

Krajowy Rejestr Zadłużonych – portal sądowy cz. 1

Od 01 grudnia 2021 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 55 z późn. zm.), w miejsce Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wprowadziła Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej również jako Rejestr).

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nic innego rejestr prowadzony jak każdy z tego typu rejestrów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest on jawny i bezpłatny. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem internetu.   Do Rejestru możesz wejść klikając w link: https://prs.ms.gov.pl/krz.

Cały Rejestr składa się z czterech portali, które są dedykowane dla konkretnej grupy odbiorców:

  • Portal publiczny
  • Portal użytkowników zarejestrowanych
  • Rejestr dla organów administracji publicznej
  • Portal użytkowników branżowych.

 Portal publiczny

Z tego portalu może korzystać każdy. Pozwala on wyszukiwać informację o postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, egzekucyjnych. Nadmienię tylko, że w przypadku postępowań egzekucyjnych w portalu będą zawarte tylko informacje o podmiotach lub osobach wobec których:

  • egzekucja został umorzona wobec stwierdzenia jej bezskuteczności,
  • bądź toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
  • bądź toczy się egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Użytkownik może również przeglądać obwieszczenia, które są wymagana przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Osoby, względnie podmioty mogą być wyszukiwane po numerze PESEL, NIP, KRS. W portalu tym  można znaleźć również informacje o wspólnikach w spółkach handlowych oraz spółkach, które odpowiadają za długi firmy bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Daje on również możliwość wyszukiwania składników masy upadłości.

Portal zarejestrowanych użytkowników.

To portal dedykowany do składania pism procesowych w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak sama nazwa wskazuje, mogą z niego korzystać tylko osoby, podmioty, które mają założone konto w Rejestrze. Złożenie takiego konta trwa zaledwie chwilę, a jego obowiązek dla uczestników postępowań wynika z zasady wnoszenia pism za pośrednictwem portalu. O zasadach wnoszenia pism od 01 grudnia 2022 r. pisaliśmy tutaj.

W tym portalu należy składać wnioski i pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Ale uwaga, portal ten służy również doręczaniu pism procesowych i publikacji orzeczeń. Zamiarem ustawodawcy było aby wszelkie czynności w ramach tych postępowań były podejmowane przez strony i uczestników, właśnie za pośrednictwem Portalu. Dla uczestników postępowań, jest to również portal do przeglądania akt postępowania.

Portal Użytkowników Branżowych

To portal tylko dla doradców restrukturyzacyjnych. To w jego ramach, doradca restrukturyzacyjny wykonuje czynności związane z pełnieniem funkcji syndyka lub nadzorcy układu. Za pośrednictwem tego portalu syndyk ustala skład masy upadłości, listę wierzytelności itp. i na bieżąco rejestruje wszystkie zmiany dotyczące postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Portal dla organów administracji publicznej

Kolejny portal dedykowany ściśle określonym podmiotom, tym razem organom administracji publicznej. W ramach tego portalu, organy mogą zamieszczać informacje:

  • o osobach i podmiotach wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna, następnie umorzona wobec stwierdzenia jej bezskuteczności,
  • o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub
  • osobach, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Choć Rejestr działa od niedawna, to w internecie można przeczytać o jego funkcjonowaniu sporo krytycznych ocen. Jednak, należy pamiętać, że prace nad nim wciąż trwają i będą jeszcze trwały. W zakresie wyszukiwania danych o osobach czy podmiotach oraz  bezpieczeństwa współpracy z polskimi kontrahentami, spełnia on swoja funkcje. Jedyną wadą jaką my dostrzegamy to to, że dane w Krajowym Rejestrze Sądowym są publikowane tylko w sprawach, w których wniosek został złożony po 01 grudnia 2021 r. Niestety postępowania wszczęte przed tą datą prowadzone są na dotychczasowych zasadach, czyli z pominięciem systemu.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button