fbpx

Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 01 grudnia 2021 r.

Po kilku latach oczekiwań – stało się. Od 01 grudnia 2021 r. postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne zostały zinformatyzowane. Jednak obowiązujące już zmiany to nie tylko informatyzacja. To również Krajowy Rejestr Zadłużonych o którym pisaliśmy tutaj oraz inne zmiany, które będziemy opisywać w dalszych wpisach. Dziś jednak skupimy się na tym co najważniejsze  – wnoszenie pism procesowych.

Wnoszenie pism procesowych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Zasadą jest, że od 01 grudnia 2021 r. pisma procesowe oraz dokumenty, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres https://prs.ms.gov.pl/krz – konieczne jest założenie konta). Co więcej, pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się tylko z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Wyjątkami od tej zasady są:

 • pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742),
 • oferty składane w toku przetargu lub aukcji, te wciąż ze zrozumiałych powodów wnoszone są sposobem tradycyjnym.

Złożenie pisma z pominięciem systemu

Pisma oraz dokumenty złożone z pomięciem sytemu nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu. Dotyczy to każdego pisma bez względy na to czy kierowane są do sądu, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio. O obowiązku wnoszenia pism za pośrednictwem systemu należy pouczyć przy pierwszym doręczeniu.

Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego muszą być podpisane na jeden z poniższych sposobów:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym,
 • podpisem osobistym,
 • albo uwierzytelniając się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym.

Jeżeli do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu musimy załączyć załączniki, to również musimy je wprowadzić do systemu. Należy pamiętać, że jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, do pisma dołącza się:

 • poświadczone elektronicznie odpisy dokumentów lub
 • elektroniczne kopie dokumentów – tu dodatkowo należy złożyć w sądzie upadłościowym bez wezwania w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma oryginał dokumentu albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Przepis art. 130 § 2 kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, występująca w sprawie w charakterze uczestnika lub organu postępowania albo pełnomocnika,

Elektronicznego poświadczenia odpisu protokołu posiedzenia rady wierzycieli oraz odpisu uchwały podjętej na posiedzeniu rady wierzycieli może również dokonać przewodniczący rady wierzycieli.

W każdym piśmie procesowym należy wskazać:

 • imię i nazwisko wnoszącego pismo / jego nazwę
 • numer PESEL / numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wnoszący pismo będący przedsiębiorcą,
 • miejsce zamieszkania / siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wnoszący pismo ma taki numer
 • numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej (fakultatywnie)

Inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację to w szczególności: numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

Wyjątki od zasady wnoszenia pism za pośrednictwem sytemu

Obowiązek wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu nie dotyczy wierzycieli, którym przysługują należności:

 • ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika,
 • alimentacyjne,
 • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,

Wskazani powyżej wierzyciele wciąż mogą wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej. Jeżeli wierzyciel będzie składał wniosek ustnie pracownikowi biura podawczego, konieczne będzie podanie mu takich danych jak : imię, nazwisko, PESEL lub oświadczenia ustalone na podstawie dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i oznaczenie organu, który go wydał, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację tej osoby. Po wprowadzeniu do systemu treść wniosku lub oświadczenia będzie ono drukowane i podpisywane przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku lub oświadczenia.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga – już za tydzień opiszemy kolejne zmiany obowiązujące od 01 grudnia 2021 r.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button