fbpx

Pre pack w upadłości

Pre pack na czym polega?

To inaczej przygotowana likwidacja. W skrócie polega na tym, że w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Istotą tego trybu jest jego uproszczenie a w konsekwencji również skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Pre pack może być alternatywą dla klasycznego postępowania upadłościowego.

Przygotowana likwidacja ma jeszcze jedną zaletę – sprzedaż w tym trybie ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupujący przedsiębiorstwo lub jego części, nabywa je bez obciążeń i zobowiązań.  Przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nabywca odpowiedzialny jest solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kto może złożyć wniosek o pre pack ?

Wniosek może złożyć tylko uczestnik postępowania o ogłoszenie upadłości, czyli:

  • podmiot, który może złożył wniosek o ogłoszenie upadłości (szerzej tutaj)
  • dłużnik.

Oczywiście, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złoży dłużnik, to będzie on jedynym uczestnikiem tego postępowania. Jeżeli natomiast wnioski o ogłoszenie upadłości zostaną złożone przez kilku wierzycieli osobistych i sprawy te zostaną połączone  do wspólnego rozpoznania, to każdy z nich będzie uczestnikiem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Pre pack ma zastosowanie również do upadłości konsumenckiej.

Wniosek o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji.

Wniosek musi zawierać co najmniej cenę oraz nabywcę. Z oczywistych względów powinien on również zawierać określenie składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży.

Możliwe jest również określenie warunków sprzedaży w załączonym do wniosku projekcie umowy, która będzie zawierana pomiędzy nabywcą a syndykiem. Jest to dobra praktyka, ponieważ, w przypadku zatwierdzenia przez sąd projektu umowy, zawarcie jej ograniczy się tylko do jej podpisania we właściwej formie.

We wniosku lub złożonym projekcie umowy należy wskazać adres oraz adres poczty elektronicznej nabywcy.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może wskazywać więcej niż jednego nabywcę, co będzie miało miejsce, gdy wnioskodawcą jest dłużnik a zainteresowanych kupnem przedsiębiorstwa jest np. dwóch nabywców.

Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się:

  • opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych,
  • dowód wpłaty przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny – w razie nie załączenia dowodu wpłaty wadium, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży pozostawia się bez rozpoznania,
  • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika z odpisami wniosku dla znanych wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika
  • pisemne oświadczenie zastawnika wyrażającego zgodę na sprzedaż, jeżeli wniosek dotyczy sprzedaży składników majątkowych, które objęte są zastawem rejestrowym a umowa zastawnicza przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na postawnie art. 24 ustawy z dnia 06 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Ile kosztuje wniosek o zatwierdzenie warunków i jak długo jest rozpoznawany?

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie podlega opłacie sądowej. Jednak, pamiętać jednak należy, że opłacie w wysokości 1000 zł podlega wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli więc wniosek o pre pack będzie składany razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, to należy uwzględnić również ta opłatę.

Praktyka, wskazuje, iż rozpoznanie przez Sąd wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika trwa średnio ok. 3-5 miesięcy. Nie mniej czasookres rozpoznawania wniosku uzależniony jest od obłożenia konkretnego Sądu w Polsce oraz od złożenia wniosku bez braków formalnych.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button