fbpx

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości

Nie zgłoszenie do masy upadłości wierzytelności oznaczana pozbawienie wierzyciela prawa do udziału w podziale funduszów masy upadłości, oddania głosu za lub przeciwko układowi a może także skutkować przedawnieniem wierzytelności. Dlatego, warto po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości kontrahenta, dokonać zgłoszenia wierzytelności.

Wierzytelności umieszczane na liście z urzędu

Zanim jednak opiszemy jak dokonać skutecznego zgłoszenia wierzytelności, zwracamy uwagę, że nie zawsze konieczne jest dokonanie takiego zgłoszenia. Dotyczy to wierzytelności umieszczanych na liście z urzędu i są to:

 • należności ze stosunku pracy
 • należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego
 • wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub rejestrze okrętowym.

Z oczywistych powodów, nie zgłasza się wierzytelności, które postały po ogłoszeniu upadłości, ponieważ te syndyk powinien regulować na bieżąco.

Zgłoszenie wierzytelności – wymogi formalne

Zgłoszenia wierzytelności dokonujemy na formularzu, którego wzór znajdziesz tutaj . W formularz uzupełniamy o dane:

 • imię i nazwisko, nazwę wierzyciela, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, numer PESEL, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli wierzyciel nie posiada tych danych, zobowiązany jest podać dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej. Innymi słowy: należność główna jak i należności uboczne wskazujemy w pieniądzu polskim. Należności uboczne, np. odsetki wyliczamy na dzień przed ogłoszeniem upadłości włącznie. Jeżeli upadłość została ogłoszona 17 maja to odsetki wyliczamy do 16 maja włącznie;
 • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności ewentualnie powołanie faktu uznania wierzytelność w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym – co do zasady, w zgłoszeniu wierzytelności wystarczy samo wskazanie dokumentów z który zgłaszana wierzytelność wynika. Dopiero, gdy wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w dokumentach upadłego lub we wpisach w księdze wieczystej, syndyk wezwie wierzyciela do ich przedstawienia. Z doświadczenia jednak wynika, że warto od razu do zgłoszenia załączać dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelność;
 • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona. Należności, które mają być zaspokojone z funduszów masy upadłości zostały podzielone na cztery kategorie. Kategorie te nie posiadają nazwy tylko liczbę, tj. I, II, III, IV – i tak należy wskazać kategorię w zgłoszeniu wierzytelności. Najbardziej powszechną kategorią jest kategoria II, do niej zaliczone są np. niezapłacone faktury, ale odsetki za opóźnienie za zapłatę faktury należy wskazać już w kategorii III. O poszczególnych kategoriach piszemy tutaj.
 • zabezpieczenia związane z wierzytelnością. Dotyczy to tylko wierzycieli, którzy posiadają takie zabezpieczenie i to bez względu na jego rodzaj, tj. czy jest to zabezpieczenie rzeczowe czy osobiste. Należy pamiętać o przedstawieniu dowodów posiadanego zabezpieczenia, np. wydruk z księgi wieczystej. Co prawda należności zabezpieczone rzeczowo, są umieszczane na liście z urzędu, nie mniej praktyka wskazuje, że warto dokonać ich zgłoszenia;
 • przedmiot zabezpieczenia – dotyczy sytuacji, gdy upadły nie jest dłużnikiem osobistym wierzyciela zgłaszającego wierzytelność;
 • stan sprawy – chodzi o sytuacje, w których co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym. Wówczas wierzyciel ma obowiązek wskazać stan tego postępowania, np. poprzez wskazanie że w postępowaniu wydano nieprawomocny wyrok (do zgłoszenia warto złączyć kopię orzeczenia);
 • ilość posiadanych udziałów lub akcji oraz ich rodzaj – dane te oczywiście wskazujemy, gdy wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem upadłego;
 • numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Zgłoszenie wierzytelności dodatkowa instrukcja

Zgłaszając wierzytelność do masy upadłości, musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 • zgłoszenie należy dokonać w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości – termin ten liczymy od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciel, który nie zgłosi swojej wierzytelności w terminie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego;
 • zgłoszenia dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach (od 01 grudnia 2021 r. wierzyciel będzie mógł dokonać zgłoszenia poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, ale o tym napiszemy wkrótce);
 • zgłoszenia dokonujemy co do zasady do sędziego – komisarza (do syndyka zgłaszamy wierzytelności konsumenckie, jeżeli została zgłoszona tzw. upadłość konsumencka).

Każdy wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Nawet gdy nie ma szans na zaspokojenie całości wierzytelności, wierzyciel powinien pamiętać, że zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia.  Termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postepowania upadłościowego.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

 

Call Now Button