fbpx

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Po zgłoszeniu wierzytelności, syndyk sporządza listę wierzytelności. Dlaczego warto nadzorować losy zgłoszonej wierzytelności aż do jej uprawomocnienia i jaki to robić ? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym.

 Tworzenie listy wierzytelności

Na podstawie dokumentów upadłego oraz zgłoszeń wierzytelności, syndyk przygotowuje listę wierzytelności. Co do zasady powinien tego dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. W praktyce, zwłaszcza gdy wierzycieli jest wielu termin ten ulega wydłużeniu.

Lista wierzytelności jest sformalizowanym dokumentem, w który musi zawierać następujące dane:

  • liczbę porządkową;
  • imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym ewentualnie inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację wierzyciela;
  • sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem;
  • kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu (jeżeli wierzyciel zgłosił należność główną i np. odsetki za opóźnienie, to obie te należności zostaną wskazane w dwóch różnych kategoriach);
  • informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
  • informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;
  • informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;
  • uzasadnienie;
  • informację o stanie postępowania sądowego, administracyjnego, sądowoadministracyjnego lub postępowania przed sądem polubownym w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

W treści listy wierzytelności znajdziemy również uzasadnienie dla których syndyk zaprzeczył w całości lub części oświadczeniom wierzyciela. Informacje te są niezwykle ważne dla wierzyciela którego wierzytelność np. nie została uznana na liście i który zamierza skarżyć listę.

Oświadczenie upadłego o uznaniu wierzytelności

Po sporządzeniu listy, syndyk wzywa upadłego do złożenia oświadczenia, czy wierzytelność uznaje a jeżeli nie to dlaczego. Jeżeli upadły takiego oświadczenia nie złoży na liście umieszcza się o tym wzmiankę.

Etap tworzenia listy wierzytelności jest również ważny dla samego upadłego. Dlaczego? Ponieważ upadły będzie mógł żądać ustalenia, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje albo istnieje w mniejszym zakresie, jeżeli nie uznał tej wierzytelności i nie zapadło co do niej jeszcze prawomocne orzeczenie sądowe. Zarzut ten upadły będzie mógł podnieść po nadaniu wyciągowi z listy wierzytelności klauzuli wykonalności w drodze powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Lista wierzytelności gdzie sprawdzić

Kolejnym etapem jest przedłożenie listy wierzytelności sędziemu – komisarzowi. O dacie złożenia listy wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od 01 grudnia 2021 r. lista będzie zamieszczana w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Na tym etapie każdy z wierzycieli może przeglądać listę wierzytelności. Od dnia obwieszczenia rozpoczyna również bieg terminu na złożenie do sędziego – komisarza sprzeciwu. O sprzeciwie piszemy tutaj.

Jeżeli żaden z wierzycieli nie wniósł sprzeciwu, sędzia – komisarz zatwierdza listę wierzytelności po upływie terminu do jego wniesienia. Sędzia – komisarz może również zatwierdzić częściowo listę, tj. w zakresie nieobjętym sprzeciwami. Natomiast w przypadku wniesionych sprzeciwów, sędzia – komisarz przed zatwierdzeniem listy wierzytelności dokonuje zmian na liście zgodnie z treścią prawomocnego postanowienia w sprawie sprzeciwu lub prawomocnego postanowienia sądu.

Lista wierzytelności tytuł egzekucyjny

Istotne, dla wierzycieli, którzy dokonali zgłoszenia wierzyciela do masy upadłości, nie mając tytułu egzekucyjnego jest to, że wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego – komisarza listy wierzytelności zawierającej oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Zasady tej nie stosuje się do wierzycieli, wobec których upadły nie był dłużnikiem osobistym.

Jednak trzeba pamiętać, że skorzystanie z tego „dobrodziejstwa” nie koniecznie może być korzystne dla wierzycieli, którzy posiadali tytuł egzekucyjny przed ogłoszenie upadłości. Pamiętajmy że w tytule wykonawczym np. w nakazie zapłaty zazwyczaj są zasądzone odsetki od danego dnia do dnia zapłaty. Natomiast wyciąg z listy wierzytelności będzie obejmował odsetki naliczone tylko do dnia ogłoszenia upadłości.  Odsetek od dnia ogłoszenia upadłości do dnia zapłaty wierzyciel, będzie musiał dochodzić w odrębnym postępowaniu sądowym.

Więc po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego, wierzyciel, który nie posiadał tytułu wykonawczego przeciwko upadłemu może na podstawie wyciągu opatrzonego w klauzulę wykonalności prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

 

Call Now Button