fbpx

Zaskarżenie listy wierzytelności

O ustalaniu listy wierzytelności pisaliśmy tutaj. W niniejszym tekście opiszemy jakie działania powinien podjąć wierzyciel, którego wierzytelność nie została np. uznana na liście wierzytelności.

Zaskarżenie listy wierzytelności termin

Termin na złożenie sprzeciwu – tak się nazywa środek zaskarżenia listy wierzytelności – rozpoczyna bieg od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia listy sędziemu – komisarzowi. Termin ten wynosi dwa tygodnie.

Kto może zaskarżyć listę wierzytelności

Prawo do sprzeciwu przysługuje:

 • wierzycielowi umieszczonemu na liście wierzytelności – co do uznania wierzytelności;
 • wierzycielowi, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności – co do odmowy uznania wierzytelności;
 • upadłemu, jeżeli lista wierzytelności jest niezgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Z tym że, jeżeli upadły nie złożył oświadczeń pomimo wezwania przez syndyka, to prawo sprzeciwu będzie mu przysługiwało tylko wówczas, gdy wykaże że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

Zaskarżenie listy wierzytelności warunki formalne

Sprzeciw jest pismem procesowym, więc powinien odpowiadać jego wymogom formalnym. Ponadto powinien wskazywać:

 • zaskarżoną wierzytelność;
 • wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności;
 • uzasadnienie i wskazanie dowodów na jego poparcie.

Sprzeciw zostanie odrzucony jeżeli:

 • został wniesiony po upływie dwutygodniowego terminu;
 • pomimo wezwania strony, nie uzupełniła ona braków pisma lub nie wniosła należnej opłaty;
 • jest niedopuszczalny z innych przyczyn.

Składając sprzeciw należy pamiętać również o tym, że:

 • może on być oparty tylko na twierdzeniach i zarzutach wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności. Inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wówczas, gdy wierzyciel wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe albo że potrzeba ich wskazania wynikła później;
 • w przypadku wierzytelności stwierdzanej orzeczeniem sądu – może on być oparty tylko na zdarzeniach powstałych po zamknięciu rozprawy w sprawie, w której orzeczenie zostało wydane. Zdarzenie to potwierdza się dowodem na piśmie.

Rozpoznanie sprzeciwu od listy wierzytelności

Odpis sprzeciwu doręcza się: syndykowi, upadłemu i wierzycielowi, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy. Oczywiście mają oni prawo do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie. Odpowiedź na sprzeciw podlega zwrotowi, jeżeli:

 • został wniesiona po upływie terminu;
 • jej braki nie zostały uzupełnione w terminie.

Sędzia-komisarz pominie twierdzenia i dowody, które nie zostały zgłoszone w sprzeciwie i odpowiedzi na sprzeciw,  chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Co do zasady, sprzeciw rozpoznawany jest na posiedzeniu niejawnym. Ustawa prawo upadłościowe wskazuje, że powinien być rozpoznany w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia. Oczywiście w razie potrzeby sędzia – komisarz, zastępca sędziego – komisarza lub wyznaczony sędzia mogą wyznaczyć rozprawę. Niestawiennictwo na rozprawie: syndyka, upadłego lub wierzyciela, który wniósł sprzeciw nie wstrzymuje wydania postanowienia.

W toku rozpoznawania sprzeciwu sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza albo wyznaczony sędzia może odstąpić od przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka lub opinii biegłego i przeprowadzić dowód z dokument obejmującego treść zeznania świadka lub opinii biegłego, jeżeli składali oni zeznania w innym postępowaniu toczącym się przed sądem, sądem polubownym lub organem administracji.

Na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu zażalenie przysługuje:

 • upadłemu;
 • syndykowi;
 • każdemu z wierzycieli.

Co do zasady, sąd rozpoznając zażalenie w przedmiocie sprzeciwu, wydaje rozstrzygnięcie merytoryczne. Nie mniej, sąd ma obowiązek uchylić postanowienie w przedmiocie sprzeciwu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania jeżeli:

 • konieczne jest przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości;
 • przy rozpoznawaniu sprzeciwu doszło do nieważności postępowania, której skutków nie dało się usunąć w postępowaniu zażaleniowym.

Opłata od sprzeciwu

Od sprzeciwu oraz od zażalenia na postanowienie sędziego – komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu pobiera się piątą cześć opłaty stosunkowej.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button