fbpx

Samochód osobowy marki Audi

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Prygiel w upadłości, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w „Regulaminie konkursu ofert”, ruchomości – samochodu marki Audi A4, rocznik 2006, numer VIN WAUZZZ8E57A149930.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2022 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka – od godziny 9:00 do godziny 15:00) lub listem poleconym na adres: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 17 1090 1043 0000 0001 4750 9027 z dopiskiem „Konkurs na sprzedaż ruchomości  – sygn. akt. XIX GUp 1651/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Sprzedaż jest dokonywana w ramach sprzedaży z wolnej ręki przeprowadzanej w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postępowaniem upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Sebastiana Prygiel, pod sygn. akt XIX GUp 1651/20.  Sprzedaż prowadzona jest przez Przemysława Wierzbickiego – Syndyka masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – Sebastiana Prygiel. Sprzedaż następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (dalej jako: „p.u.”) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”). Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 p.u.)

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz wycena pojazdu udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka pod adresem: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

Regulamin

Call Now Button