fbpx

Wstępny plan restrukturyzacyjny

Ustawa prawo restrukturyzacyjne posługuje się dwoma rodzajami planów: wstępnym planem restrukturyzacyjnym i planem restrukturyzacyjnym. Dziś omówimy wstępny plan restrukturyzacyjny, ze względu na jego istotę tego dokumentu dla niektórych z postępowań restrukturyzacyjnych.

Kiedy powinien być złożony wstępny plan restrukturyzacyjny

Wstępny plan restrukturyzacyjny składa się z wnioskiem o otwarcie poniższych postępowań:

  • przyśpieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego,
  • postępowania sanacyjnego, tu obowiązku takiego nie ma wierzyciel, który jest wnioskodawcą. Zwolnienie z obowiązku złożenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego nie ma już kurator dłużnika – wnioskodawca.

Kto sporządza wstępny plan restrukturyzacyjny

Wstępny plan restrukturyzacyjny sporządza dłużnik, ponieważ jego celem jest umożliwienie nadzorcy lub zarządcy przygotowanie tego właściwego już planu restrukturyzacyjnego. Jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dłużnik zlecił sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego doradcy restrukturyzacyjnemu, zwłaszcza w sytuacji, gdy doradca ten (oczywiście po uzyskaniu odpowiedniej zgody większości wierzycieli) zostanie powołany na nadzorcę sądowego / zarządcę.

Przepis art. 9 prawa restrukturyzacyjnego, stanowi, że wstępny plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej:

  • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
  • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
  • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych,
  • sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku a jeżeli dłużnik nie może załączyć sprawozdania, to ma obowiązek podać przyczyny jego niezałączenia.

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika

Analiza powinna wskazywać przede wszystkim przyczyny powstania stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Z tym że, przyczyny nie determinują ani otwarcia, ani odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ich wskazanie jest inne  –  ma ono za zadanie dobranie na późniejszym etapie postępowania najwłaściwszych środków – restrukturyzacyjnych.

Oczywiście, jeżeli przyczyn było kilka, dłużnik powinien opisać je każde z osoba.

 Wstępny opis planowanych działań restrukturyzacyjnych i harmonogram działań

Opis planowanych działań, to nic innego jak wskazanie jakiego rodzaju środki restrukturyzacyjne zamierza dłużnik przeprowadzić w toku postępowania restrukturyzacyjnego aby uchronić swoje przedsiębiorstwo. Działania te mogą mieć różny charakter. Najczęstszym sposobem restrukturyzacji będzie np. redukcja zatrudnienia, przeznaczenie niektórych składników majątkowych na zaspokojenie wierzycieli itp. Ważne jest również to, aby działania restrukturyzacyjne współgrały w propozycjami ugodowymi w szczególności w tych postępowaniach, gdzie ich złożenie jest konieczne wraz z wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe). Co prawda propozycje układowe nie muszą być składane wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, nie mniej zawarcie ich chociaż w zarysie pozwoli na ocenę, czy układ zostanie zrealizowany.

Istotne jest również wskazanie harmonogramu działań restrukturyzacyjnych i on również musi współgrać z pozostałymi dokumentami.

Oczywiście dopuszczalne jest rozbudowanie treści wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby odpowiadał on treścią planowi restrukturyzacyjnemu (więcej tutaj).

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button