fbpx

Plan restrukturyzacyjny

O wstępnym planie restrukturyzacyjnym pisaliśmy tutaj. Plan restrukturyzacyjny jest znacznie bardziej rozbudowanym i wymagającym znacznej wiedzy i praktyki w dziedzinie restrukturyzacji.

Kto sporządza plan restrukturyzacyjny

Co do zasady plan restrukturyzacyjny powinien być sporządzony przez doradcę restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy. Nie mniej, prawo restrukturyzacyjne dopuszcza, za zgodę sędziego – komisarza, zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobie trzeciej w uzasadnionych przypadkach. Będą to na przykład sytuacje w których prowadzone przez dłużnika przedsiębiorstwo wymaga specjalistycznej wiedzy lub ze względu na ilość wierzycieli, skomplikowaną sytuację prawną dłużnika, doradca restrukturyzacyjny nie będzie w stanie pogodzić sporządzenie spisu wierzytelności i spisu inwentarza ze sporządzeniem planu restrukturyzacyjnego.

Podobnie jak przy wstępnym planie restrukturyzacyjnym. Możliwe jest, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą sędziego-komisarza, zlecenie przez nadzorcę sądowego albo zarządcę zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim.

Elementy planu restrukturyzacyjnego

Plan restrukturyzacyjny powinien co najmniej zawierać:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa,
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego,
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji,
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimislub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią,
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach,
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu,
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego,
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich ww. informacji jest niemożliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Oczywiście takie ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.

Plan restrukturyzacyjny należy złożyć w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.

Termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego

Termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego uzależnione jest od rodzaju postępowania i może on wynosić

 • dwa tygodnie od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego
 • trzydzieści dni od dnia otwarcia postępowania układowego
 • trzydzieści dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, przy czym termin ten, w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez sędziego-komisarza do 3 miesięcy.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button