fbpx
Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Czasami możemy usłyszeć, że nastąpił zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Ale jakiej sytuacji to dotyczy a przede wszystkim jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy ?

Co to jest zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Zbieg obu postępowań oznacza, że co do tego samego dłużnika został złożony wniosek restrukturyzacyjny i wniosek o ogłoszenie upadłości.

W sytuacji zbiegu, ustawa prawo restrukturyzacyjnej (art. 11 – 13) wskazuje:

  • który z wniosków ma pierwszeństwo,
  • który sąd rozpoznaje oba wnioski i w jakich okolicznościach wnioski mogą być rozpoznawane oddzielnie.

Zasadą jest, że w sytuacji zbiegu obu wniosków, pierwszeństwo w rozpoznaniu ma wniosek restrukturyzacyjny. Zasada ta wynika z założenia, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa może być bardziej korzystna niż jego likwidacja. Stąd prymat restrukturyzacji nad upadłością.

W przypadku zbiegu wniosków, sąd restrukturyzacyjny niezwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zawiadamia sąd upadłościowy o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego. Sąd upadłościowy natomiast wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.

Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jest decyzją procesową sądu. Oznacza to, że sąd wydaje postanowienie o wstrzymaniu rozpoznania sprawy albo o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem.

Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku. Celem tego uregulowania jest oczywiści ochrona wierzycieli.

Łączne rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Od zasady pierwszeństwa wniosku restrukturyzacyjnego ustawa prawo restrukturyzacyjnego przewiduje wyjątek. Zgodnie z art. 12 ust. 3, jeżeli wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem.

Czym jest interes ogółu wierzycieli ?

To interes wszystkich wierzycieli objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, również tych, którzy nie byliby by objęci układem częściowym. Przy czym nie chodzi tu tylko o interes wierzycieli mających największe wierzytelności. Badając interes ogółu wierzycieli sąd powinien wziąć pod uwagę także interes wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności nabyte w drodze indosu lub przelewu.

W wyniku łącznego rozpoznania wniosków, mogą zapaść następujące rozstrzygnięcia:

  • sąd upadłościowy ogłosi upadłość i odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo
  • sąd upadłościowy otworzy postępowanie restrukturyzacyjne i oddali wniosek o ogłoszenie upadłości albo
  • sąd upadłościowy oddali oba wnioski.

Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.

I tu mamy kolejny wyjątek od wyjątku. Zgodnie z nim, sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tylko rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli:

  • wstrzymaniu przejęcie wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli,
  • a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu.

O rozpoznaniu wniosku o ogłoszeniu upadłości sąd upadłościowy zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

A co z wnioskiem restrukturyzacyjnym po ogłoszeniu upadłości

W przypadku ogłoszenia upadłości, sąd restrukturyzacyjny wstrzymuje się z rozpoznaniem wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszenie upadłości, sąd restrukturyzacyjny odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W przypadku uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania obowiązują poniższe zasady:

  • pierwszeństwa rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego,
  • wstrzymania się sądu upadłościowego z rozpoznaniem wniosku o ogłoszeniu upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, chyba że sprzeciwi się temu interes ogółu wierzycieli, wówczas
  • sąd upadłościowy przejmuje do łącznego rozpoznania wnioski, a jeżeli prowadziłoby to do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości ze szkodą dla wierzycieli a podstawy restrukturyzacji znane są sądowi upadłościowemu, nie wydaje on postanowienia o przejęciu wniosku do wspólnego rozpoznania a rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button