fbpx

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Macieja Grzywny sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,09 ha położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żurawiej 3, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00037192/8, za cenę nie niższą niż 61.350,00 zł, która stanowi  szacowaną wartość rynkową nieruchomości. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa.

Kontakt
Tel. +48 378 26 14
E-mail: upadł[email protected]

Call Now Button