fbpx

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dariusza Kozińskiego sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/10 w prawie własności nieruchomości lokalowej  numer 69 położonej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,  przy ulicy Budowlanych 5 w miejscowości  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WL1W/00053426/3 wraz z udziałem wynoszącym 6212/366781 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali za cenę nie niższą niż 30.400,00 zł, która stanowi  szacowaną wartość rynkową nieruchomości. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa.

Kontakt
Tel. +48 378 26 14
E-mail: upadł[email protected]

Call Now Button