fbpx

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Hołubiuk sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 36/60 w prawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 573m2 położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Aleja Jana Pawła II (działka oznaczona nr ewid. 2576/5), dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1B/00063966/9 za kwotę nie mniejszą niż 30 % wartości oszacowania, tj. 12.636,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2023 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. +48 22 378 26 14.  Operat szacunkowy nieruchomości udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka pod adresem: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

Warunki przetargu.

Kontakt
Tel. +48 378 26 14
E-mail: upadł[email protected]

Call Now Button