fbpx

Anna Kuroczko

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Anny Kuroczko, zamieszkałej w Dębówce 54 A, 05-870 Błonie, PESEL: 71072301427, NIP 7121989870 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego. 

 

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 prawa upadłościowego. 

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. XIX GUp 110/21.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Anny Kuroczko do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   31/2021 (6176) w dniu 16 lutego 2021 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa

Call Now Button