fbpx

Ewa Hołubiuk

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 913/20 „of”,  postanowił ogłosić upadłość Ewy Hołubiuk, zamieszkałej 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 87, PESEL: 52060908501, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wierzbickiego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. IX GUp 14/21.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Ewy Hołubiuk do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   15/2021 (6160) w dniu 25 stycznia 2021 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa

Call Now Button