fbpx

Tomasz Hołubiec

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. IX GU 43/21 „of” postanowił ogłosić upadłość Tomasza Hołubca, zamieszkałego w miejscowości Wyględówka 37, 08-103 Nowe Iganie, PESEL 73110511311, NIP 8211588885 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. IX GUp 38/21.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Tomasza Hołubiec do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   25/2021 (6170) w dniu 8 lutego 2021 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa

Call Now Button