fbpx

Maciej Grzywna

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GU 1668/17 postanowił ogłosić upadłość Macieja Grzywny, zamieszkałego w Kozerkach, przy ul. Mlecznej 2, kod pocztowy: 05-825, PESEL 87091003774 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. XIX GUp 1320/20.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Macieja Grzywny do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   9 (5397) w dniu 12 stycznia 2018 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Call Now Button