fbpx

VISMAG sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 167/20, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Vismag spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Lublinie, KRS 0000641501  oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wierzbickiego .

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Vismag sp. z o.o. do pobrania tutaj.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90 (6235) w dniu 12 maja 2021 roku.

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt: IX GUp 160/21 na adres:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

Call Now Button