fbpx

Sebastian Prygiel

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XIX GU 1379/20 postanowił ogłosić upadłość Sebastiana Prygiel, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Wydmińskiej 4/12, kod pocztowy: 02-698, PESEL 69080411878 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. XIX GUp 1651/20.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Sebastiana Prygiel do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   247 (6137) w dniu 18 grudnia 2020 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa

Call Now Button