fbpx

Katarzyna Kasprzak

Postanowieniem z dnia 14 marca 20219 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Katarzyny Kasprzak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Otwocku, przy ul. Pułtuskiej 5, 05 – 400 Otwock, PESEL: 80050114223 i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. XIX GUp 929/19.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Katarzyny Kasprzak do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   70/2019 (5709) w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Call Now Button