fbpx

Agnieszka Parafiniuk

Postanowieniem z dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Agnieszki Parafiniuk, zamieszkałej w Pruszkowie, przy ul. Jasnej 8 m. 34, 00 – 212 Pruszków, PESEL: 84041712304 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego. 

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. XIX GUp 251/19.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Agnieszki Parafiniuk do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   200/2017 (5337) w dniu 16 października 2017 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Call Now Button