fbpx

Joanna Bojemska – Zarychta

Postanowieniem z dnia 4 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Joanny Bojemskiej – Zarychta, zamieszkałej w Nowym Prażmowie (PESEL 45022203527) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego. 

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 prawa upadłościowego. 

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. XIX GUp 1315/21.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Joanny Bojemskiej – Zarychta do pobrania tutaj

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   203/2021 (6348) w dniu 19 października 2021 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa

Call Now Button