fbpx

Jacek Załucki

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jacka Załuckiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Majdańskiej 9 m. 23, 04 – 088 Warszawa, PESEL: 76072401078 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. XIX GUp 775/19.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Jacka Załuckiego do pobrania tutaj. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr   3/2019 (5642) w dniu 4 stycznia 2019 r. 

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (dalej „p.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 p.u. dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Call Now Button